JÄSENSIVU

Jyväskylän Ylioppilasteatteri ry

Jäsenten ja kannatusjäsenten oikeudet

Päivitetty 01/2021

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistys on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenen. Erottamispäätöksestä on oikeus valittaa, ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä kun jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta vuoden ajan. Yhdistyksen jäsenmaksusta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Syys- ja kevätkokouksista on ilmoitettava vähintään kahdeksan ja muista kokouksista vähintään neljä päivää ennen kokousta. Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sen käsitellä.

Varsinaiset jäsenet

  • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee valintatilaisuuden kautta. 
  • Jäsenyys edellyttää yhdistyksen jäsenmaksun maksamista. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu vuoden kuluessa eräpäivästä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä. 
  • Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. 
  • Varsinainen jäsen on oikeutettu pääsemään JYT:n tuottamiin esityksiin ja kursseille jäsenhintaan.
  • Varsinainen jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkeen JYT:n toimintaan.
  • Varsinaiset jäsenet saavat kuulua JYT:n sisäisiin viestintäkanaviin, kuten Facebook-ryhmään, Membookiin sekä jäsenet- ja ässät -postituslistoille.

Kannatusjäsenet

  • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
  •  Kannatusjäsen on oikeutettu pääsemään JYT:n tuottamiin esityksiin ja kursseille jäsenhintaan.
  • Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
  • Kannatusjäsenille tiedotetaan heitä koskevista yhdistyksen asioista kannatusjäsenet - postituslistan kautta. Kannatusjäsen ei siis ole oikeutettu kuulumaan esim.  JYT:n Facebook-ryhmään.