JÄSENSIVU

Jyväskylän Ylioppilasteatteri ry

Jäsenten ja kannatusjäsenten oikeudet

Päivitetty 01/2021

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistys on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenen. Erottamispäätöksestä on oikeus valittaa, ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä kun jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta vuoden ajan. Yhdistyksen jäsenmaksusta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Syys- ja kevätkokouksista on ilmoitettava vähintään kahdeksan ja muista kokouksista vähintään neljä päivää ennen kokousta. Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sen käsitellä.

Varsinaiset jäsenet

 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee valintatilaisuuden kautta. 
 • Jäsenyys edellyttää yhdistyksen jäsenmaksun maksamista. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu vuoden kuluessa eräpäivästä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä. 
 • Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. 
 • Varsinainen jäsen on oikeutettu pääsemään JYT:n tuottamiin esityksiin ja kursseille jäsenhintaan.
 • Varsinainen jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkeen JYT:n toimintaan.
 • Varsinaiset jäsenet saavat kuulua JYT:n sisäisiin viestintäkanaviin, kuten Facebook-ryhmään, Membookiin sekä jäsenet- ja ässät -postituslistoille.

Kannatusjäsenet

 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 •  Kannatusjäsen on oikeutettu pääsemään JYT:n tuottamiin esityksiin ja kursseille jäsenhintaan.
 • Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 • Kannatusjäsenille tiedotetaan heitä koskevista yhdistyksen asioista kannatusjäsenet - postituslistan kautta. Kannatusjäsen ei siis ole oikeutettu kuulumaan esim.  JYT:n Facebook-ryhmään.

Toimintaohjeet häirintätapauksissa 

Vastuut ja häirinnästä ilmoittaminen 

Häiritsijä itse on vastuussa häirinnästä. Hän voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan  tai maksamaan vahingonkorvausta häiritylle. Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy hallitukselle siinä vaiheessa, kun tieto häirinnästä on saatettu hallituksen edustajan  tietoon. Tieto häirinnästä voi tulla jäseneltä tai produktiokummin tai jäsenvastaavan kautta. 

Koska JYT on tiivis yhteisö, jäsenet usein tapaavat toisiaan myös yhdistyksen toiminnan ulkopuolella. Mikäli henkilö tuntee jäsenvastaavan tai produktiokummin vapaa-ajallaan, kehotetaan  huolestunutta jäsentä tai häirintää kokenutta olemaan yhteydessä vastuuhenkilöihin siten, että sopivat ennakkoon, mitä kautta yhteys otetaan ja mitä asia koskee. Näin hallituksen edustaja voi paremmin valmistautua tilanteeseen ja hänen yhdistys- ja vapaa-ajan roolinsa pysyvät selkeämmin erillään. 

Yhteydenottokanavia ovat seuraavat: 

 • Sähköpostitse jasenvastaava@jyt.fi ja/tai hallitus@jyt.fi, pj@jyt.fi ja vpj@jyt.fi
 • Yhteydenottolomake JYTin nettisivuilla
 • Kasvokkain tai viestillä jäsenvastaava ja produktioiden aikana produktiokummi

Häirintää kokeneen rooli 

Jokaisen tulee toimia yhdistyksen toimintaohjeiden mukaisesti. 

Koettu häirintä tulee ottaa mahdollisimman pian puheeksi häiritsijän kanssa. Tärkeää  on kuvailla konkreettisesti, minkälaisen käyttäytymisen on kokenut epäasiallisena ja pyytää häiritsijää lopettamaan häiritsevä käytös. Produktiokummin, jäsenvastaavan tai muun hallituksen  jäsenen voi tarvittaessa pyytää mukaan tukihenkilöksi. Myös JYYn häirintäyhdyshenkilö voi olla  tukena häirintätilanteissa.

JYYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät JYYn verkkosivuilta:

Jos häiritsijä tämän jälkeen jatkaa häirintää, hänelle voi ilmoittaa, että asia viedään JYTin hallituksen tietoon uudelleen. Jos häiritsijä on JYTin hallituksen jäsen, hänelle ilmoitetaan, että  asia viedään JYYn käsittelyyn. Asian jatkokäsittelyn vuoksi on tärkeää, että häirintää kokenut kirjaa ylös, miten häirintä on ilmennyt, kuinka usein toistunut ja miten itse on toiminut. Lisäksi  kannattaa selkeästi ilmaista, haluaako tilanteelle jatkokäsittelyä ja jos, niin millaista.  

Mikäli JYTin hallitus ei ryhdy toimiin asian selvittämiseksi kohtuullisessa ajassa, niin kannattaa  ensin varmistaa, että tieto on tullut hallitukselle perille. Jos edelleenkään tarvittaviin toimiin ei  ole ryhdytty, niin tiedon asiasta ja ilmoituksesta voi viedä JYYn tai SYTYn tietoon. 

Jos häirityksi tullut haluaa yrittää selvittää tilannetta ensin yhdessä häiritsijän ja jäsenvastaavan  kanssa ilman, että muuta hallitusta vielä tuodaan mukaan selvittämään asiaa, on tämäkin  mahdollista. Siinä tapauksessa on häirityksi tulleen hyvä mainita asiasta jäsenvastaavalle tai produktiokummille heti tuodessaan tilanteen hänen tietoonsa. Jos tilanne ei etene yhdellä  keskustelulla, voidaan asia tuoda jäsenvastaavan tai asianomaisten toimesta koko hallituksen  tietoon.  

Hallituksen rooli 

Kun JYTin hallitus on vastaanottanut ilmoituksen häirinnästä, tämän on ryhdyttävä välittömästi  toimenpiteisiin tapauksen selvittämiseksi käytettävissä olevin keinoin. Selvittäminen suositellaan aloitettavaksi kahden viikon sisällä tiedon saamisesta. 

JYTin hallituksen kannattaa ilmoituksesta lähtien huolellisesti dokumentoida kaikki asiaan liittyvät toimet ja tapahtumat sekä säilyttää sähköpostiviestit. Näin ollen suullisesti tehty ilmoitus  häirinnästä kirjataan tarkasti, sillä siitä alkaa JYTin hallituksen toimintavelvollisuus. 

Ilmoituksesta kirjataan: mitä on tapahtunut, milloin, missä, mitä puhuttiin ja kuka on tietoinen  asiasta. Jotta asia saadaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti selvitettyä, on myös oletettu  häiritsijä nimettävä. Tämän jälkeen JYTin hallitus ilmoittaa kirjallisesti häiritylle, että hän on  vastaanottanut ilmoituksen ja ryhtyy toimenpiteisiin. Myös oletetulle häiritsijälle ilmoitetaan,  että hänestä on tehty häirintäilmoitus. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat vaitiolovelvollisia liittyen kaikkiin henkilötietoihin, jotka  koskevat yhdistyksen jäseniä tai sen työntekijöitä eli palkkasuhteessa olevia. Näihin tietoihin  kuuluvat mm. yhteystiedot, terveystiedot ja palkkatiedot. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat vaitiolovelvollisia luottamuksellisista keskusteluista saaduista tiedoista. 

Tilanteessa, jossa häiritsijä kuuluu yhdistyksen hallitukseen, toimitaan samalla tavoin kuin yllä  mainittu ja häiritsijälle ilmoitetaan, että hänestä on tehty häirintäilmoitus. Kyseinen hallituksen  jäsen on syytä jäävätä häntä koskevasta päätöksenteosta toimenpiteisiin liittyen. 

Toiminta ilmoituksen jälkeen 

Ilmoitusten jälkeen selvitetään, millaisesta asiasta oikeudellisesti on kyse eli onko kyse lainvastaisesta häirinnästä vai ei. Selvitystyö tulee tehdä puolueettomasti ja syyllistämättä. JYTin hallituksen tulee kuulla objektiivisesti kaikkia tapahtuman osapuolia ja antaa mahdollisuus kertoa  oma näkemyksensä asiasta. 

JYTin hallituksen on syytä varautua siihen, että osapuolten kertomukset saattavat erota toisistaan huomattavastikin. JYTin hallituksen on pohdittava asiaa huolellisesti ja objektiivisesti kaikista näkökulmista. Viimeistään tässä vaiheessa on JYTin hallituksen hyvä käyttää apuvoimia,  kuten JYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa, asiantuntevaa järjestötyön asiantuntijaa tai lakineuvonta puhelinta.

Neuvotteluja voidaan käydä myös siten, että paikalla ovat osapuolet ja mahdolliset tukihenkilöt  sekä hallituksen edustaja yhdessä. Tavoitteena on neuvotteluteitse ratkaista asia ja saavuttaa  kaikkia tyydyttävä sovinto. 

Asian ratkaiseminen ja seuranta 

Tärkeintä on, että häirintä aidosti loppuu. Osapuolille annetaan ohjeita ja neuvoja. Häiritsijälle  voidaan esimerkiksi antaa ohjeet hyvästä asiallisesta käyttäytymisestä ja tieto kurinpitotoimista,  mikäli epäasiallinen käytös ei lopu. Jos ohjeet ja neuvot eivät auta tai ne katsotaan riittämättömiksi, yhdistyksen hallituksella on oikeus ryhtyä kurinpidollisiin toimiin, esimerkiksi antaa häiritsijälle varoitus tai tehdä esitys yhdistyksestä erottamisesta. Vakavissa tapauksissa hallituksella on velvollisuus tehdä ilmoitus asiasta viranomaisille. Asianosaisella itsellään on aina oikeus ilmoittaa asiasta vaikkapa poliisille. 

On suositeltavaa sopia myös tilanteen seurannasta. Voidaan sopia esimerkiksi ajankohdat, jolloin katsotaan yhdessä, onko sovitussa pysytty. Ratkaisu voi myös olla se, että todetaan, ettei tapauksessa ole ollut kyse häirinnästä. Tällöin asian käsittely päättyy siihen ja ratkaisu annetaan  kirjallisesti, jotta myöhemmin on näyttöä siitä, että asia on selvitetty ja ratkaistu. 

Tukea ja apua häirintää kokeneelle 

Jos henkilö on kokenut häirintää tai syrjintää JYTin toiminnassa, kehotetaan häntä olemaan  matalalla kynnyksellä yhteydessä JYYn häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, kun kokee tulleensa häirityksi joko toisen yhdistyksen jäsenen, yliopiston opiskelijan tai henkilöstöön kuuluvan tahon toimesta. Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä  ilman asianomaisen lupaa. Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole viranomaisia, vaan he ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä tai hallituksen jäseniä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä. Häirintäyhdyshenkilö on suojattu nimike, joten sen käyttämistä varten henkilön tarvitsee käydä tietty koulutus.

Muita tahoja, joista hakea tukea ja apua